Gwarantujemy bezpieczeństwo, niezawodność i najwyższą jakość świadczonych usług wiertniczych

Pompy ciepła

Kom­plek­sowe insta­la­cje pio­no­wych wymien­ni­ków grun­to­wych w naj­trud­niej­szych warun­kach grun­to­wych do głę­bo­ko­ści 200 m przy wyko­rzy­sta­niu metody obro­to­wej z pra­wym obie­giem płuczki lub z wyko­rzy­sta­niem młotka wgłęb­nego DTH.


Zobacz więcej

Studnie głębinowe

Pro­fe­sjo­nalne stud­nie głę­bi­nowe dla firm i użyt­kow­ni­ków pry­wat­nych z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szych mate­ria­łów oraz kom­plek­sową obsługą geo­lo­giczną. Poma­gamy w uzy­ska­niu nie­zbęd­nych zezwo­leń i decy­zji oraz wska­zu­jemy naj­lep­sze loka­li­za­cja dla pro­jek­tow­nych odwiertów.


Zobacz więcej

Otwory badawcze i inżynierskie

Otwory badaw­cze, geo­tech­niczne i geologiczno-inżynierskie z peł­nym rdze­nio­wa­niem oraz bada­niami laboratoryjnymi.


Zobacz więcej
Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

© 2015 Geo Drill - Extraseo.pl